Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. 

Správcom vašich údajov je Sára Čupecová, IČO: 54044863, sídlo Krížna 58, 821 08, Bratislava. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a ako vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mailovú adresu amalo.taliancina@gmail.com

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: 

  • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu,

  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,

  • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania  

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

  • vedenie účtovníctva  

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov. 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám 

Nakoľko nemám žiadnych zamestnancov, k vašim osobným údajom mám prístup iba ja. Avšak pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 

  • Google Analytics

  • Woocommerce

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Všetky spracovania osobných údajov je prevádzané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: amalo.taliancina@gmail.com

 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

 

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujem nezákonné spracovanie, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu. 

 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. 

 

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

 V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 14 dní.

 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vás budem informovať e-mailom. 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.09.2021.