Všeobecné obchodné podmienky

Základné údaje o mne

Bc. Sára Čupecová

IČO: 54044863

IČ DPH: 1125465605

Sídlo: Krížna 58, 821 08 Bratislava

Som zapísaná v živnostenskom registri, príslušný úrad je Okresný úrad Bratislava.

Nie som platca DPH.

kontaktné údaje:

e-mail: amalo.taliancina@gmail.com

telefón: +421 944 736 898

www.amalo.sk

Adresa pre doručovanie je rovnaká ako adresa sídla. Na uvedenom e-maily som vám k dispozícií pre bežnú komunikáciu aj pre prípadné vybavovanie podnetov a reklamácií.

(tiež ako „poskytovateľ“)

 

I. Úvodné ustanovenie 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) platia pre služby poskytovateľa, ktorým je Sára Čupecová, uzatvorených so zákazníkom prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho www.amalo.sk alebo prostredníctvom e-mailu či telefónneho kontaktu medzi zákazníkom a poskytovateľom.

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a zákazníkom. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami sa tento vzťah riadi občianskym zákonníkom a právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenie obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach poskytovateľa a platia pre predaj produktov a služieb poskytovateľa na webových stránkach www.amalo.sk.

1.4. Tieto obchodné podmienky a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenie VOP.

 

II. Objednávka 

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností a cena sú uvedené na stránkach jednotlivých služieb. Nie som platca DPH. Cena je ďalej vždy uvedená aj na faktúre. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kým je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2. Objednávka jazykových služieb vždy obsahuje informácie o zákazníkovi, objednanej službe, cene, možnostiach platby. Sú prijímané platby iba bankovým prevodom.

2.3. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká zadaním objednávky na jazykové služby (nie až po potvrdení objednávky). Od tohto momentu vznikajú medzi zákazníkom a poskytovateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou s týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej objednávky kurzu taliančiny je dodanie fakturačných údajov (adresa kupujúceho a počet dohodnutých lekcií taliančiny) poskytovateľovi.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky zmluvu skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Poskytovateľ je povinný poskytnúť či dodať službu, ktorú si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje službu prevziať a zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu. Povinnosti dodať službu je poskytovateľ zbavený v prípade plnej obsadenosti kapacity lekcií talianského jazyka, o čom bude zákazník vopred informovaný.

 

III. Cena, daňový doklad

3.1. Cena produktov a služieb je uvedená na vybranom webovom rozhraní poskytovateľa. Cena je vždy uvedená aj na faktúre.

3.2. Faktúra: Poskytovateľ vystaví ohľadne platieb uskutočnených na základe zmluvy zákazníkovi faktúru, ktorú mu odošle do jeho e-mailovej schránky a ktorá po zaplatení slúži ako doklad o zakúpení produktu či služby. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

 

IV. Spôsob a forma platby

4.1. Spôsob a možnosť platby: bankovým prevodom na účet SK23 1100 0000 0029 4411 1401.

4.2. Forma platby: Platba je možná iba jednorazovo, platba na splátky nie je možná.

4.3. Cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), pokiaľ nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa. 

 

V. Spôsob dodania

5.1. Elektronické materiály budú dodané do 3 pracovných dní potom, odkedy bude pripísaná platba na účet. Po dodaní materiálov si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla previesť nápravu. 

5.2. Online výuka bude poskytnutá v termíne, na ktorom sa vzájomne dohodneme. Pokiaľ sa nedohodneme na termíne, má zákazník aj poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

5.3. Kurz taliančiny prebehne v termíne, ktorý je uvedený na webových stránkach pri kurze. V prípade zmeny termínu z dôvodu poskytovateľa bude zákazník včas informovaný a bude mu navrhnuté vrátenie peňazí.

 

VI. Zabezpečenie a ochrana autorských práv

6.1. Produkty, ktoré poskytovateľ prostredníctvom webového rozhrania predáva či zdieľa (online aj osobné kurzy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie, kopírovanie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo použiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník odpovedá poskytovateľovi za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí. 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy.

7.2. Ak sa rozhodne zákazník pre odstúpenie v tejto lehote, musí dodržať nižšie uvedené podmienky:

  • Najneskôr 14.deň po prevzatí služby musí byť poskytovateľovi odoslaný prejav vôle o odstúpenie od zmluvy. Kontaktujte ma v tomto prípade na adresu amalo.taliancina@gmail.com spolu s priloženým daňovým dokladom (faktúrou) o zaplatení.
  • Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. 

7.3. Odstúpenie zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

  • omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny viac ako 7 dní po dobe splatnosti
  • kopírovanie a šírenie plateného obsahu tretím stranám

Ďalej je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy z osobných dôvodov, na základe spolupráce, ktorá nebude fungovať. Zostávajúca časť lekcií bude okamžite preplatená naspäť. 

 

VIII. Absencia na individuálnych online lekciách taliančiny

8.1. Zákazník môže behom predplateného obdobia na lekciách taliančiny chýbať, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť aspoň 24 hodín pred konaním lekcie prostredníctvom sms správy alebo e-mailom. V opačnom prípade bude lekcia účtovaná v plnej sume.

8.2. V prípade, že sa zákazník ospravedlní viac ako 24 hodín pred lekciou, má dve možnosti, ako si lekciu nahradiť. V prípade iných voľných termínov zo strany poskytovateľa je možné lekciu nahradiť v inom termíne v nasledujúcich 7 dňoch od zrušenej lekcie. Druhá možnosť je tzv. e-lekcia, kedy budú študentovi zaslané materiály k samoštúdiu, vrátane zadaných úloh, ktoré následne opravím, okomentujem a pomocou dištančnej výuky bude lekcia považovaná za odučenú. 

8.3. Pokiaľ sa zákazník, bez predchádzajúceho informovania poskytovateľa, nedostaví na výuku do 15 minút od dohodnutého termínu začiatku lekcie, lekcia automaticky prepadá a je považovaná za odučenú bez možnosti nahradenia lekcie. 

8.4. V prípade choroby či dovolenky je možnosť individuálnej dohody – prerušenie kurzu, náhradný termín apod.

8.5. Zakúpené lekcie sú neprenášateľné a nevratné. Platnosť každého zakúpeného balíčku je uvedená pri cene balíčku. Napríklad balíček 5 lekcií má platnosť 2 mesiace a balíček 10 lekcií má platnosť 4 mesiace. Platnosť balíčkov je nastavená predovšetkým z dôvodu, že výuka jazyka prináša výsledky len vtedy, ak sa koná pravidelne. Pokiaľ si zákazník zakúpené lekcie nemôže vybrať, je možnosť výmeny individuálnych lekcií za balíček e-lekcií.

8.6. Zákazník sa zaväzuje rešpektovať platnosť zakúpených balíčkov. 

8.7. Zákazník má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na amalo.taliancina@gmail.com) pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Pokiaľ poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 60 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Zákazník – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

IX. Absencia na skupinovom kurze taliančiny

9.1. Zákazník má možnosť zrušiť svoju účasť na kurze maximálne 7 dní pred začiatkom kurzu (informovaním poskytovateľa cez telefón či e-mail). Pokiaľ tak spraví, poskytovateľ mu vráti 100% zaplatenej čiastky za daný kurz.

9.2. V prípade, že zákazník zruší svoju účasť na kurze menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu (informovaním poskytovateľa cez telefón či e-mail), poskytovateľ si bude účtovať 50% čiastky za daný kurz.

9.3. V prípade, že zákazník zruší svoju účasť na kurze menej ako 48 hodín pred začiatkom kurzu alebo sa vôbec nedostaví, poskytovateľ si bude účtovať 100% čiastky za daný kurz. 

9.4. Zákazník má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na amalo.taliancina@gmail.com), pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Pokiaľ poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 60 dní od jeho odoslania, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Zákazník – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

X. Spolupráca formou mentoringu

10.1.  Mentoring sa predpláca vždy minimálne na 1 mesiac dopredu. 1 mesiac mentoringu treba vyčerpať maximálne do 6 týždňov od jeho začiatku. 

10.2. V prípade, že si zákazník potrebuje presunúť niektorú z úloh do nového týždňa, dá to vedieť s dostatočným predstihom poskytovateľovi. V prípade presunutia všetkých úloh do nového týždňa, bude týždeň účtovaný a zapísaný do tabuľky ako uskutočnený. V prípade choroby platí individuálna dohoda. 

10.3. Ak zákazník potrebuje mentoring počas čerpania si balíčku prerušiť na určitú dobu (max 2 týždne), je viazaný túto skutočnosť oznámiť aspoň 7 dní pred plánovanou pauzou. V opačnom prípade bude zaúčtovaný jeden týždeň z daného prerušeného obdobia. V prípade choroby platí individuálna dohoda. 

10.4. Zákazník sa zaväzuje nešíriť s nikým materiály, ktoré sú mu poskytované k samoštúdiu. 

 

XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Prehlásenie poskytovateľa: Poskytovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát zákazníka, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. ˇÚdaje nutné k fakturácií sú nevyhnutné pre identifikáciu zákazníka. Sú použité k realizácií celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňového dokladu, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s poskytovateľom.

11.2. Zákazník a poskytovateľ berú týmto na vedomie, že všetky informácie, ktoré o sebe pri štúdiu získajú, sú pokladané za veľmi dôverné a citlivé a s ako takými budú s nimi nakladať. 

 

Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2021. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok www.amalo.sk, poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.


Záverečné ustanovenie

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.